Ако се опитате да споделите папка в мрежа чрез Samba, можете да се сблъскате със следната грешка:

‘net usershare’ returned error 255: net usershare add: cannot share path /media/disk/disk as we are restricted to only sharing directories we own. Ask the administrator to add the line “usershare owner only = False” to the [global] section of the smb.conf to allow this.

Отворете терминалния прозорец (Ctrl+Alt+T) и напишете:

gksu gedit /etc/samba/smb.conf

Намерете global section и добавете на нов ред там това:

usershare owner only = False

Натиснете Ctrl+X за да запаметите промените